Danh mục công nghệ

System Level

HSCN phần mềm trung gian RabbitMQ

HSCN phần mềm trung gian Flume

HSCN phần mềm trung gian Kafka

HSCN phần mềm trung gian Storm

HSCN phần mềm trung gian Logstash

HSCN phần mềm trung gian Fluentd

HSCN cơ sở dữ liệu Hadoop

HSCN cơ sở dữ liệu Cassandra

HSCN cơ sở dữ liệu HBase

HSCN cơ sở dữ liệu SQLite

HSCN cơ sở dữ liệu MongoDB

HSCN phần mềm nền tảng Spark

HSCN các hệ thống lưu trữ dữ liệu BigData phục vụ chia sẻ và truy vấn dữ liệu trong doanh nghiệp

HSCN công nghệ Distributed ledger

HSCN công nghệ xử lý BigData thời gian thực

HSCN các công nghệ lưu trữ phân tán BigData và ứng dụng

HSCN tổng quan hê sinh thái các dịch vụ Cloud và ứng dụng trong IoT platform: IaaS, PaaS, CaaS, DBaaS, MlaaS

HSCN công nghệ Container và kiến trúc microservices trong phát triển hệ sinh thái các ứng dụng IoT (Công nghệ lớp 3)

HSCN các thuật toán học máy phổ biến và ứng dụng

Deep learning và các mô hình mạng nơ ron

HSCN công nghệ tương tác đối thoại người-máy, NLP Chatbot và ứng dụng

HSCN thị giác máy và các bài toán xử lý ảnh trong giao thông, đô thị, nông nghiệp, nhà máy thông minh

HSCN hê sinh thái BigData: thu thập, lưu trữ, tính toán, chia sẻ, quản trị và các mô hình kinh doanh dữ liệu

HSCN các mô hình IoT platform

công nghệ quản lý mạng và thiết bị thông qua IoT Gateway

HSCN máy chủ chia sẻ - Cloud

Xây dựng hồ sơ công nghệ dịch vụ tính toán đám mây (Cloud Services) (Công nghệ lớp 3)

HSCN cho công nghệ hiển thị MPEG

HSCN cho công nghệ hiển thị XML

HSCN cho công nghệ hiển thị XDR

Security

HSCN về lập kế hoạch bảo mật (Security planning) (Công nghệ lớp 2)

HSCN về quản lý truy cập bằng xác thực người dùng qua tên truy cập và mật khẩu

HSCN về quản lý truy cập bằng xác thực người dùng qua sinh trắc học

HSCN về quản lý truy cập bằng xác thực người dùng qua token

HSCN về quản lý truy cập qua các giao thức bảo mật (Công nghệ lớp 3)

HSCN về quản lý truy cập qua giao thức PPTP

HSCN về quản lý truy cập qua giao thức Ipsec

HSCN về quản lý truy cập qua giao thức L2TP

HSCN về quản lý truy cập qua giao thức IKEv2

HSCN về quản lý truy cập qua giao thức SSTP

HSCN về quản lý truy cập qua kiểm toán (Accounting) (Công nghệ lớp 3)

HSCN về quản lý truy cập bằng xác thực thiết bị sử dụng chứng chỉ TLS

HSCN về quản lý truy cập bằng xác thực thiết bị sử dụng chứng chỉ SSL

HSCN về quản lý truy cập bằng mã hóa SHA

HSCN về quản lý truy cập bằng mã hóa ECC

HSCN về quản lý truy cập bằng mã hóa AES

HSCN về tường lửa/ hệ thống ngăn chặn xâm nhập (Công nghệ lớp 2)

HSCN về công nghệ cập nhật và vá lỗi (patching) (Công nghệ lớp 2)

HSCN về quản lý sự cố (Công nghệ lớp 2)

HSCN về khởi động an toàn (Secure Booting) (Công nghệ lớp 2)

HSCN về giám sát qua lịch sử lưu trữ (logs) (Công nghệ lớp 2)

HSCN về Blockchain sử dụng cho bảo mật (Công nghệ lớp 2)

Hồ sơ công nghệ IoT

Hồ sơ mô tả chi tiết về các các công nghệ IoT thuộc 4 lớp công nghệ: Vật lý, Truyền thông, Hệ thống, Bảo mật.

Nội dung chính của hồ sơ bao gồm:

  • Phạm vi ứng dụng
  • Mô tả công nghệ
  • Hiện trạng công nghệ
  • Xu hướng phát triển

Để xem hồ sơ công nghệ IoT, mời quý vị truy cập thẻ Danh mục công nghệ, chọn lớp công nghệ, chọn tên hồ sơ

Kính mong quý vị bình luận góp ý giúp chúng tôi hoàn thiện hơn cơ sở dữ liệu của đề tài. Trân trọng cảm ơn!